�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Rudolf POLAK

Autor: J.P. Vtrnk
Datum vyd�n�: 28.12.2001
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=11

Pipomeme si alespo zkladn fakta tohoto vitlnho, tvrdojnho a elovho mue, mimochodem narozenho ve znamen berana a dodejme, e svmu znamen zvrokruhu dl opravdu est a kter jako by mu bylo ito na mru.

fiogf49gjkf0d
 Pedseda akciov spolenosti FRUJO, a.s. Tvrdonice Rudolf Polak. Tento zkuen ostlen prmyslov vetern m monost rekapitulovat, a pi tto vznamn pleitosti nasmroval sv ohldnut do vce ne pebohat sbrky svho podnikatelskho ivota.
Pipomeme si alespo zkladn fakta tohoto vitlnho, tvrdojnho a elovho mue, mimochodem narozenho ve znamen berana a dodejme, e svmu znamen zvrokruhu dl opravdu est a kter jako by mu bylo ito na mru.
Podnikat zaal mal Ruda ji v esti letech na rodnm Slovensku, jako prodava bonbon na fotbalovch zpasech. V Praze se vyuil prodavaem potravin, zakrtko se vyvihnul na vedouc post, a ve stovatm mst zanechv lpje svho podnikatelskho talentu v podob zakldn pekren a vytven obchodnch st...
Socialismus byl pli tsnm sakem pro aktivn erupce v Polakov nitru a proto se hodil do gala v podob vcarskho fraku, kam si "odskoil" na njakto desetilet. vcarsko bylo tou pravou parketou, kde se mohl Rudolf Polak rozmchnout. A e ten npah byl jak se pat velk, dokumentuje zaloenm vlastnho velkoobchodu a generlnm zastoupenm framcouzsk firmy Bongard - vrobce pekaskho zazen. Krom toho se stal obchodnm partnerem americk holdingov spolenosti International Flavors and Fragranees (IFF), se zamenm na potravinsk program. A aby toho veho nebylo mlo, stal se spoluvlastnkem tovrny na oky v Turecku.
To jsou znm vci ze ivota pedsedy tvrdonickho Fruja. ivotn meznk v podob sedmdestiletho vro ivota je dvodem k rozhovoru na tma: jak bylo, je a bude?
Na otzku jak druh filosofie n jubilant vyznval, odpovd:
"Je to jednoduch. Dval jsem se vdy kolem sebe a mohu ct, e jsem ml bo dar to vidt v tom sprvnm, nepikrlenm svtle. Bylo m umonno chpat ji od tlho vku, e pracovat nebol, ale e je to prostedek k obiv, ale i k vypovzen vlastnho pohledu na svt. Prce se m stala automatickm zvykem a gradovala do mho hobby. Pracovat je pro mne kolektivn hra, ve kter je el vstit gl. Pevedu-li to do ivota, znamen to jt za pracovnm spchem. Bohuel musm konstatovat, e tato motivace se nm dneska u naich lid ztratila, a e ji pouze najdeme jednotlivce se schopnost a snahou gl vstelit. Naopak se mno skupiny, se smyslem stelby glu do vlastn branky. To je pro mne smutn, to je to, co m stran mrz."
Pane pedsedo, proel jste sluebn takka cel svt. Mete srovnvat lidi ve sttech s vysplou ekonomikou. Jak by jste charakterizoval eskho lovka?
"esk lovk v prmru v porovnn s ostatnm svtem si nestoj nejhe, najdeme zde vynikajc individuality, ale mme-li udlat prez esk povahy, musm konstatovat, e u ns lid pli chytra, a kdy opt pouiji fotbalov pirovnn, postrdm pm tah na branku. Je to spousta alibistickch pihrvek, schovvn se jeden za druhho. A tento zpsob hry spch nepinese. A chci dodat, e se jedn o problm od shora dol. Opakuji, od shora dol. Navykli jsme si dlat na 70 - 80 procent. Domnvme se, e tch dvacet procent se udl samo nebo e je nkdo za ns udl. Prce kter je zhotoven pouze z sti, jakoby nebyla udlan vbec. Protoe energii vnovanou pouze udlanmu procentu, vm nikdo neuzn. Kad bude takovouto prci hodnotit jako nedodlanou. Bohuel pro ns je charakteristick vrok dvou nezamstnanch, kdy pi dotazu jak se m, druh odpovd: "dobe, nael jsem prci, kde nemusm dlat" !
Samozejm, e po pdu komunismu se zmnilo mnoh, ale lovk ve vtin zstal stejn. A proto je souasn situace takov, jak je.
Za zklad mylen povauji selsk rozum. V nm je uloena nekomromisn logika bez falench pkras. Ostatn pdavky nad tuto normu mylen mohou bt a tak bvaj asto zavdjc. Nrod nm bohuel zlenivl fyzicky, ale i duevn.
Mme dnes u ns na Beclavsku 11% nezamstnanosti. Petete-li si inzertn rubriku v mstnch novinch, nenajdete anonci hledajc prci.
Vytven hodnot je vsledek prce celku. Lze to nejvstinji pirovnat k rodin nebo k malmu pracovnmu kolektivu. Kdy nkdo v tto skupin nepracuje, onemocn atd., je to vrazn znt. A pesn tak je to s kolektivem jmnem stt. S tm rozdlem, e se jedn o kolektiv desetimilionov, a e msto jednoho nepracuje nebo nechce pracovat urit skupina, kter za svoje nicnedln bere penze.
Je o vs pane Polaku znmo, e si neberete servtky i kdy jednte na t, eknme nejvy rovni, a do takovch souboj mvte ve zvyku jt s otevenm hledm. Nejednou jste se nzorov utkal s vldnmi ednky a zkil jste spolu avle. Co by jste ekl po deseti letech podnikn v esk republice na jejich adresu?
U dcch pracovnk, a mm na mysli i ty a v tch nejvych sfrch, by mlo platit, e obor kter chce dit, si mus naped njakou dobu odzkouet ve vlastn reii. On je toti rozdl rozhodnout o stokorun vydlan vlastn rukou a o milinech, kter m nepat a kter investuji prostednictvm podpisu. A kdy se podvme na nai ekonomickou politiku, tak zatm se jenom podepisuje. Jestlie na malch i velkch adech nevyd malou vc ve stanoven dob, velkou vc tm pdem nezvldnou tak. Protoe tito lid dlaj stle stejn, jak byli zvykl. Tch se dn politick pevrat nedotkl. Tito lid mluv proti komunismu, ale prostednictvm vsledk sv prce pslunost ke komunismu podepisuj kad den. Zatm tomu v tomto stt ve vtm mtku nedokzal nikdo zabrnit. A v tom je ta tragdie.
To je velice trefn, chceme-li bt ale objektivn, je nutno si poloit otzku do jak mry vsledek vvoje zleel jenom na vld?
Samozejm jsem si ale na druh stran vdom toho, e pevzt vldu a ukorovat vvoj v tto zemi byl velik problm. Jednalo se pedevm o obrovsk politick problm. Zde je nutno vzt v potaz vtinov mylen tohoto nroda, jeho pstup k prci atd. A zde kad vlda musela narazit na velk tkosti.

Jak vidte budoucnost? Jakou roli me, podle vs, sehrt n nrod na evropsk pop. svtov scn?
Tak jako kad mal nrod. A navc musme pihldnout k jeho sle. Svou velikost nezvtme. A jestlie budeme ekat co dostaneme s nataenou dlan a ekn opepme przdnm ennm, bude to tak podle toho vypadat.
Chci ale ci jednu zvanou vc. Kad nrod kter si chce budovat vlastn obrann systm, mm tm na mysli i hospodskou oblast, mus vynaloit mnohem vt vdaje, ne kdy tyto operace provd v celku.
Jak vzkaz, jakou vzvu by jste zaslal lidem prostednictvm eskho cukre, s pihldnutm k vaim velkm ivotnm a podnikatelskm zkuenostem?
Pl bych lidem aby umli pracovat, aby dokzali vnmat realitu a podle n posuzovali sebe a ostatn. Vem peji zdrav, svt bez vlek, umt dobe vykonvat prci a nachzet v n poten.
J osobn jsem v podstat vykonal ve co bylo nutn, a v t dob co m bude dopna zde jet pobt, bych chtl dt do podku co je jet nedotaen. Jsem vden Pnu Bohu, e m umonil tak dlouho t a e jsem schopen do dnenho dne pracovat.

Vytisknuto dne 20.05.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku