�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Jak zskat zpt thlou linii s prmi zdravotnho efektu

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 13.05.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1098

Symbolem ensk ptalivosti bv tvar jej postavy, kter monost rznch polohovch promn m schopnost vyjadovat rozlinost podob, vraz i emoc a je vraznm sdlenm toho, co bv vnmno pod pojmem kouzlo eny.

fiogf49gjkf0d

ena a pvab, je pojem  odvk spojitosti od samho potku lidstva, a touha po krse nle k en stejn tak, jako ke studni voda.
Pvab dmsk postavy skt  mnoho nmt majc schopnost zvraznit ensk pednosti, bt pedmtem zjmu i uspokojen eny sam se sebou.
Symbolem  ensk ptalivosti bv tvar jej postavy, kter monost rznch polohovch promn m schopnost vyjadovat rozlinost  podob, vraz i emoc a je vraznm sdlenm  toho, co bv vnmno pod pojmem kouzlo eny.
Postava je to prvn, co na en upout na dlku, m sv pozoruhodnosti v pohledu vech hl, bv astm zdrojem vtvarnch nmt a je nevyerpatelnou inspirac mdn a nvrhsk sfry.
Postava je darem en shry, ovem s podmnkou takov pe, aby zstvala stle tm, m ji byla se zmrem ptalivosti svena.
Vm tm, m je postava en pednost, me vak bt stejnou mrou i jejm zporem.
Pomineme-li pomjiv matestv, bv to nejastji zpsob ivotosprvy a t i vk, kter jsou astm initelem zmny vize velk pednosti dmskho pvabu. A pesto je v moci kad eny s tmto  neptelem jejho symbolu enstv se velmi rzn vypodat. A jak vyplyne z dalho dje pbhu, me mt ona nejenom ve sv moci rozhodnut o sv podob, ale i vrazn pispt k tomu co u lovka nle k jeho nejvtmu bohatstv, kterm je zdrav.
Nebudeme vm pedkldat pbh 18 let dvky, s kterou proda pot k pedurenm kolm a je j v nich mocn npomocna pzn k udren pvabu, ale eny, jej datum zrodu je 8.7. 1958, tedy v brzkm zavren rovn padestky.


Foto pozen 29.4. 2008

Tou enou je moje manelka Marie, jej pracovn vytenost je od 6 do 21 hodin kadho dne v cukrrn Vtrnk v Brn ekovicch.
Maruka mla svatebn vhu 59 kg pi vce 172 cm. Je matkou dvou syn, z nich star Roman zemel na nemoc ped 5 lty.
Pracovat jako podnikatelka ve sv mal firm je enormn zt, kterou neme dlat zdaleka kad a tento zpsob povoln klade znan nroky jak na fyzickou, tak i, a to pedevm, psychickou kondici, kdy posledn jmenovan initel obas donut k odbourn stressovho pocitu tu a tam udibnout prbn sousto nad normu bn stravovac dvky. V cukrrn je poteba tak obas nco ochutnat, a zvren resum postoje na vze mlo po loskch Vnocch hodnotu 84 kg! Pokud lovk prbn nabr hmotnost, pestoe o tom v, stle tuto promnu povauje za cosi doasnho, co se zakrtko sprav. Jenome nadvha m schopnost kltcho pisn se, a nehodl se sama o sob v dnm ppad pustit.
lovk sm sebe tak nikdy nevid, jak ho v pesn podob spatuje jeho okol.
I Maruce se dostalo tohoto pohledu prostednictvm novho fotoapartu, jeho objektiv byl prvn zamen na ni. Pednost digitlnho pstroje je v tom, e snmek je pes potaov monitor bezprostedn k vidn. Nap mrnosti m eny a vzcn vyrovnan  hladin jej povahy, jsem neomyln poznal, e pohled na svoji skutenost j rozeil kouzlo vnonho veera.
Shodou okolnost ji v t dob dokonoval syn Radim projekt vroby pokrm za elem bytku tlesn hmotnosti s nzvem abcDieta,  realizovan se spolenic, kter ml potek rozjezdu 4. ledna nsledujcho roku. Praktick inky svho experimentu byly pokusn vyzkoueny na na mm ( ve smyslu m manelky). Budu upmn. Synovu zmru jsem nepikldal pili  velkou vhu, protoe jsem z vyprvn znal mnoho takovch pokus, z kterch jejich uivatel po krtk dob vystupovali s velkm zklamnm. Nicmn pro nai mmu, to bylo v dan chvli ji tzv. pra jako uho, a i kdy ona sama nepedpokldala  njak pevratn vsledek, synova nabdka pro ni byla pslovenm stblem v ruce tonoucho.
A krom toho, co by pro dnes ji jedin dt neudlala.


Foto pozen 24.12. 2007

Systm abcDiety byl posledn v ad pedchdc, kte se takovmu zpsobu tvorby vnovali. Kad realizace, by dobrho projektu m sv nedostatky. Tm, e abcDieta byla tou posledn na esk scn,  mla pednost v tom, e mohla ji od potku bt oprostna nedostatk toho, co ji pedchzelo. Krom toho Radim, majc na starosti technologickou podstatu diety, pedtm nashromdil nepebern kvantum celosvtovch poznatk. Ve bylo zavreno odbornm poradenstvm naich pednch fkucha, kdy tento poznatkov souhrn uzavrala tsn spoluprce s nam pednm dietologem RNDr. Petrem Fotem CSc., s nm probhaj i nadle ast konzultace na danou problematiku.
Distribuce pokrm abcDieta k zkaznkovi se provd 5 x v tdnu na domluven msto (zamstnn, domov a jin) ve sjednanm ase, kdy se v  zsilce nalz 5 vakuovanch krabiek (sndan, pesndvka, obd, svaina a veee s popisem obsahu a jeho kalorickou hodnotou). Pt den rozvozu je rozen o kompletn dietn dvku urenou pro 6. den.
7. den v tdnu je vyhrazen dietnmu odpoinku, aby si konzument mohl na tento den obmnit dietn zpsob stravy dle svho gusta, s doporuenm kalorick opatrnosti.
Nap tomu, e Maruka je velmi mil stvoen, tak se i vyznauje  silnou vl, s kterou se zavzala dodrovn vech pokyn svho potomka. Prvn ti dny se trvic organismus stavl jistou silou na na odpor vi novmu stravovacmu zadn. Do tdne poznal svoji marnost a pizpsobil se novm kalorickm pomrm. mrn tomuto asu se organismus oprostil i pocitu hladu.
Hrozny  spchu mly lahodnou pchu. Digitln vhov display ukazoval tdenn bytek 3 kg. Kdy lovk pozn, e smr jeho cesty je pesn nasmrovn do prostoru cle, s chut pid do kroku. Dal tden to byly 2 kg a u i mn bylo k vidn, e m lska doznv pozoruhodnch promn. Za rovn 2 msce se dostala na vhovou rove 70 kg!
Opt tedy mm doma pknou koenku, jak jsem ji znval z jejho mladho vku. O msc pozdji jet snila vhu o 2 kg pro ppadnou rezervu, kdy ji ale nabdm, e vce u ne, e by to dl nebylo tak zajmav, s vyznnm toho, e u ensk m bt za co chytit.

Prvotn maneliny spchy byly popudem i pro mne, nezaprm, e skeptika  v spch tohoto novtorskho zpsobu diety. Mch vnonch 97 kg pi vce 179 cm m otevralo dvee do kategorie ji zaruen obezity.
Mj otec byl opravdov tloutk, kter pi stejn vce jako j vil 125 kg a zemel v 58 letech na infarkt.
Zaal jsem asi o deset dn pozdji oproti manelce, a k dnenmu dni jsem se dostal na hranici 84 kg, tzn. za necel ti msce jsem dokzal tlesnou schrnku odlehit o 13 kg. V mm vku ji nejde o njak estetick efekt, ale lehkost pohybu a  rychl vybhnut jakhokoliv kopce i potu schod je pro mne lehounkm kolem a celkov lep dchatelnost a zvten eln do ivota je pro m dietov vsledek velkou odmnou za tmsn snahu.

Ovem ten nejvt pnos se dostavil asi po msci diety u manelky, u n se projevila cukrovka poddn po jejm otci, kdy hladina cukru v krvi  dosahovala 7.0 stup. Po uvn abcDiety, kdy ji vila 72 kg, la na cukrovkov test  a vsledkek 4.1 vyrazil dech vem ptomnm.
Na zklad stoprocentnho inku diety na snen tlesn hmotnosti, vetn jejho odzkouenho zdravotnho aspektu, jsme se oba s manelkou rozhodli pro vyazen dvj stravy z naeho jdelnku a na pokrmovou npln se stalo trval uvn abcDiety, kterou prbn doplnme pdavkem odlin stravy.
Manelina postava je stedem pozornosti host cukrrny Vtrnk z nich zejmna ensk pohledy jsou rentgenem zkoumn pozoruhodn a rychl promny pvab m eny.
Samozejm, e se nad tmto lnkem me vznet stn podezen z atraktivn reklamy pro dietn systm i pro nai cukrrnu. Lep ne polemika na dan tma, je monost v ppad vaeho zjmu navtvit  ns v Brn - ekovicch v cukrrn Vtrnk, kde je manelka kadodenn ptomn a navc sdln si s vmi na tma jejho efektivnho zhubnut popovdat.
Otevrac doba 10-20 hodin, v pondl je oteveno od 13 hodin. V sezn (dle poas, asi rozmez kvten - erven) do 21. hodin. V dob od 14 -18 hodin, zejmna v sobotu a nedli bv zven provoz neumoujc pohovor na dan tma.
lovk si me na sv postav (a jak se ukzalo i na zdrav) opravit mnoh sm, sta mu k tomu poten pekonn malho tesku v reakci organismu na stravovac zmnu a potom si dt sob zvazek, e alespo jeden msc si nevezme jin jdlo ne to, kter je mu dodvan dietnm systmem abcDieta. Kdy se zvldne trochu pokrmov uskrovnit tchto 30 dn, tak podle zprmrovanch vsledk lze svoji hmotnost zredukovat v rozmez 5 kg a ve, kdy zle na tom z jak vchoz vhov pozice dotyn zaal vychzet, jeho dispozicch, vku atd. A potom by byl velk nerozum se zbyten nadmrnm pejdnm vrtit do pvodnho stavu.
Obrzek je mon klikem zvtit
Bli informace obdrte na www.abcDieta.cz , nebo na telefonnm spojen: 605 245 947


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku