�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


GASTROHRADEC - fotoecho II./ -7.

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 27.04.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1090

Proto i zde je poteba trochu prsknout do klvesnice kritiky, vzte e v dobrm zmru, kdy tento kon je prv ped olympidou u nkterch velmi nutn pro probuzen se z urit letargie, kter se nm zvten promtla prv v Hradci.

fiogf49gjkf0d

Posledn st sedmidln, dnes ji historie XIII. ronku nrodn soute kuchaskho a cukrskho umn s mezinrodn ast je ji za nmi. Vstavn pehldka podan zrove jako III. ronk mistrovstv republiky kucha a cukr v poadatelskm zajitn Asociac kucha a cukr o.s. regionln pobokou pobokou vchodn echy byla konan  v Kongresovm centru Aldis Hradec Krlov. Jak leton Hradec byl, jsme si ji napsali. Nemvm ve zvyku pouvat pli kritick slova na adresu gastronom, nebo mm  na vlastn ki odzkouen poznatky co tento obor obn, jak je jeho postaven ve spolenosti a  jak je ohodnocen. O to vce si vm vech tch, kte vlastnmi poznatky si dokzali prolpnout cestiku a do svtovch vin jejich profese a v blzkm  i vzdlenjm zahrani zvstovali mnoho dobrho o esk gastronomii.

A prv proto, aby nezstalo jen u on kladn prce, z nich mnoz z tch, kte se o ni zaslouili,  budou na letonm vrcholu kulinskho Olympu v Erfurtu startovat naposledy, bylo poteba trochou kritickho slova vyburcovat jejich nsledovnky. Je nutn v zjmu budoucna esk gastronomie aby u napnutho lana pednmi tahouny dosavadnch  spch, nedolo k jeho proven, kter by se do pvodn polohy mohlo vracet i mon o poznn dle ne se pvodn napnalo a svt, kter v dnm ppad neek, by u mezitm poadn prsknul do kon.
Proto i zde je poteba trochu prsknout do klvesnice kritiky, vzte e v dobrm zmru, co je prv ped olympidou u nkterch velmi nutn pro probuzen se z urit letargie, kter se nm zvten promtla prv v Hradci, co i ostatn potvrdily piky eskho soutnho a hodnotitelskho postu. Pesto jsem pesvden, e se jednalo o prbn vlnov prohyb, kdy jsme se prv nyn ocitli na dn vlnovho oblouku kter bude prv v Erfurtu gradovat do ve svho hebenu. My se budeme jet do olympidy s mnohmi astnky na strnkch naeho portlu setkvat, ale pesto ji nyn si jmnem redakce dovoluji vem popt vychytn vech chybiek na jejich soutnch projektech a dlech, vyladn soutn formy do optima ve sprvnm ase a v samotnm Erfurtu mnoho spch.

 
 
 
 
 
 
 
 


Vytisknuto dne 22.04.2024 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku