�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Mistrovstv svta cukr junior 2008 Lisabon /-3

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 10.04.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1079

V roce 2009 by se mlo mistrovstv cukr senior konat v Brn a juniorsk ampiont se uskuten v roce 2010 v Budapeti pedpokladu, e spolenost majc na starosti materiln a organizan strnku ve zvldnou podle pedstav UIPCG.

fiogf49gjkf0d

Prezidentem UIPCG je Maar Janos Pataki, kter nm piblil blzk budoucno soutn innosti svazu.
V roce 2009 by se mlo mistrovstv cukr senior konat v Brn a juniorsk ampiont se uskuten v roce 2010 v Budapeti za pedpokladu, e spolenosti majc na starosti materiln a organizan strnku ve zvldnou podle pedstav UIPCG. V roce 2012 je juniorsk mistrovstv  naplnovno v Brazlii. Zjem do budoucna m i eck cukrsk spolenost. Seniorsk uspodn je oproti juniorskmu o trochu dra.
Pro ns je dleit zjem zalenn nkterch soutnch prvk do praktick vroby a prodeje, kdy tmto konem dochz k naven rovn nejenom samotnch cukrskch produkt, ale i k naven prestie cukrskho oboru.
Samozejm jako u veho, tak i ns je problm s finannm pokrytm, nebo nae aktivity s sebou pin i vdaje.
J osobn mm pomrn sml plny pro budoucno naeho oboru, ale pro tuto vizi potebuji i podporu mch koleg, protoe sm takovto program nemohu realizovat. Jsem vlastn prvnm prezidentem, kter pochz z bvalho vchodnho bloku. Podmnky pro vstup do UIPCG spovaj pedevm v zjmu v zapojen se do spolen prce, tedy pijet spolen idee a stanov UIPCG, vetn ronho lenskho poplatku 600 .
Pedstavitelstvo organizace UIPCG se schz 2 -3 do roka a v ppad akutnch udlost i astji. Byl jsem zvolen do funkce prezidenta minulho roku v listopadu, kdy tuto funkci pedtm vykonval vdsk pedstavitel.
Mme zjem o aktivnj zapojen bvalch tzv. vchodnch zem do spolenho projektu, kter chce nai profesi na gastronomickm poli vce zviditelnit.
                                 
Generln sekret Robert Widmann z Nmecka - Smyslem innosti UIPCG je udrovn a podpora rovn kvality naich produkt na vysok rovni spojench  s tvorbou kontakt kolegilnch spoleenstev na profese po celm svt.
Dle je to jednotn postup pi vytven legislativy majc spojitost s nam odvtvm.
Prosazovn a usnadnn vkonu profese zejmna nadjnmu dorostu, kter je pokraovatel vykonan prce pedchozch generac a s tm spojench soutch nap kontinenty a podn odbornch semin.
Nae snaha v prosazovn naeho oboru bude motivovna podnm rznch sout s prioritou mistrovstv svta, kter bude slouit jako hlavn prezentace cukrskho oboru.

Vizeprezident UIPCG Tazauki Takai - Na otzku do jak mry se v Japonsku t cukrsk odvtv popularit odpovdl nsledujc. U ns je cukrsk obor velmi populrn, co deklaruje mnostv cukrskch obchod v kadm japonskm  mst. Projev tohoto odvtv je odrazem specifickho vtvarnho asijskho smru, kter se mnohdy promt do tvorby cukrskch vrobk.
V Japonsku jsme vdy thnuli k ozdoben svch obydl, odv a urit znte i rzn ozdobn ornamenty na hrakch pro dt, drak, literatury a podobn. Tato zliba i vlastnost se tak i promt do cukrsk tvorby, kterou lid u ns povauj za samozejmou. To co vidte na soutch, se u ns i nezdka objevuje v cukrrnch. Je to projev uritho druhu kultury, za kter se lid nerozpakuj vynaloit i njak ten penz.

Nmeck prezident Krmmer - V Nmecku je cukraina velmi populrn a zrove i na vysok rovni. Nebylo tomu vak vdycky. Ped asi 15 roky cukrsk obor byl zaloen pouze na spotebnm elu. Tm, e jsme vstoupili do organizace UIPCG, zaali jsme se vce zamovat i na estetickou strnku naich produkt. Pi tto pleitosti je teba ci, e cukrstv je velmi vhodnm oborem pro toho, kdo jej chce pojmout nejenom jako elov produkt, nbr jako monost umleckho projevu. To byl i nastolen smr na nmeck organizace. Meme ci, e za tu dobu se nm tento umleck pvaek podailo dostat do oboru nejenom pi soutn pleitosti, ale i jako soust u prodejnch artikl. Umleck cukraina je u ns dnes nezbytnou soust prakticky kad slavnostn pleitosti typu, narozenin, svateb i jakkoli vznamnj oslavy.
N obor by si i zaslouil mt svou samostatnou olympidu, ale zatm je ve smrovno na kuchask obor a pro projekt zamen vhradn na nai innost nm schz finann zabezpeen. 


 
 

Tommas van Rossum (Holanan)
Prodlval v hlavnm mst Portugalska svj mezinrodn soutn kest, vk 22 rok a je vtzem nrodn soute, kter jej katapultovala a do prostoru lisabonskho mistrovstv svta.
Tm mladho Nizozemce m pozoruhodn nzev Cesta do vesmru a odrazovm prvkem tm byla pochopiteln nae zem, kter jm byla i zpodobnna v podob okoldov zemkoule. Z tho materilu byly vytvoeny i zbvajc komponenty Thomasovy vesmrn cesty.


   
21 let vcarsk zstupce pochz z regionu Zrich. Vytvoil monumentln dlo jeho centrln motiv znzoroval symbol dlek, plachetnici. Zdlo se, e el na vc zdnliv od lesa, s trochou taktiky a litby domcm hodnotitelm, nebo Portugalsko nleelo ve sv dob k objevitelskm nmonm mocnostem, kdy tento poin je mnohdy v Lisabonu ptomn. Skutenost ovem spovala v prozaickm podkladu podstaty, kdy je vcar juniorskm pebornkem v jachtingu a svou zlibu si vloil do volnho tmatu zadn. Lisabon je jeho prvou mezinrodn sout.
Nzev soutnho dla m nzev "Kolem svta za 80 dn", dle kninho nmtu Jula Verna a t i souasnho zvodu osamlch moeplavc kolem svta, kte se tuto extrmn namhavou plavbu pokou uskutenit na mosk trase 40 rovnobky jin ky.
Tvorba pralinek byla soust cestopisnho dla nap kontinenty, kdy npln tvoil z typickch plod jednotlivch kontinent.


 
 
Dn Dennis Hemingssen
tvoil vzcnou vjimku v mezinrodnch soutnch startech, kdy Lisabon byl ji jeho tetm zahraninm psobenm. Na domcm mistrovstv, kter mlo rozhodujc vliv na svtovou kvalifikaci obsadil prvn msto. Materil ke zhotoven hlavnho monumentu byla okolda a karamel. Celkov vraz tvorby dnskho reprezentanta znzoruje svatbu.

- pokraovn - -- continuation -

 


 


Vytisknuto dne 30.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku