�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


22. IKA/Olympida gastronomickho umn

Autor: Ji ez
Datum vyd�n�: 13.01.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1021

Je presti kadho cukre, kter ve svm oboru chce bt vc ne pouhm emeslnkem, bt ptomen v tyto dny v gastronomickm svatostnku svta a pomit sv dovednosti s nejlepmi z nejlepch.

fiogf49gjkf0d

Mezinrodn cukrsk vstava INOGA/odborn veletrh v oboru pohostinstv
19.-22. jna 2008
Veletrh Erfurt

Pravideln tylet olympijsk rytmus dospl do svho zvrenho taktu, aby se v projevu kuchask a cukrsk harmonie rozeznla velkolep gastronomick symfonie, kterou vytvo chr kulinskch interpret celho svta.
Durysk Erfurt se v destm msci letonho roku promn v gastronomickou osu cel zemkoule, kolem n se bude otet vrcholov umn nejlepch kuchyn svta, je na soutnm tali pedlo  olympijsk menu vrcholovho umu, jeho protivhou bude medailov odmna rovnajc se poct doivotnho uznn.

Je presti kadho cukre, kter ve svm oboru chce bt vc ne pouhm emeslnkem, bt ptomen v tyto dny v gastronomickm svatostnku svta a pomit sv dovednosti s nejlepmi z nejlepch.
Do vzplanut olympijskho ohn zbv jet devt msc. Avak ohnky ppravy ji dvno zaehly jiskry kemene cukrskho sil ji v roce minul olympidy, s nslednm pikldnm polnek a polen v prbhu celho meziobdob a po dneek.
Pro nejvt tmy byly provrkou velk svtov pohrov soute typu Singapur, Luxemburk a zejmna americk generlkov Chicago.
V souasnosti se nachz prakticky vechny tmy svta od nrodnch, pes regionln a jednotlivce v ji vysokch obrtkch ppravy, a nejinak to bude i u naeho portlu, kter m s nktermi zahraninmi tmy a organiztory kontakty a budeme vm je prbn zprostedkovvat.
V samotnm mst dje v Erfurtu se as zahjen olympisjkho turnaje odpotv na dny a ve sv podstat pro nkter tmy zaala ji olympida oficiln dvno pedtm. Napklad vdsk tm - vtz z roku 2004 a 2000 ji zaslal pihlku v listopadu roku 2006! (slovy dvatisce est).
I z tohoto je ji patrn, jak velk vznam je pikldn tto u se blc vlce cukrskch boh na Olympu!
Hlavn msto spolkovho Thringenu si ji koncem loskho roku pipomnlo zajmavou upoutvkou blc se as olympijskho varu, kdy nechalo dekorovat mstsk tramvaje reklamnm npisem oznamujc nejvt spoleenskou udlost roku 2008.
V prostoru budoucho olympijskho kln byla uspodna velk tiskov konference v organizan reii Svazu kucha Nmecko, Spolenosti pro turismus Erfurt, pedstavitel msta a Veletrhy Erfurt.

Nap tomu, e od oficilnho zaehnut olympijskho ohn ns jet dl  zhruba 250 dn, mohou vichni soutn astnci 22. ronku gastronomick olympidy v Erfurtu tento celosvtov kulinsk svtek povaovat ji za zahjen.


Vytisknuto dne 03.12.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku