�l�nek ze serveru Cukr��.cz (www.cukrar.cz)


V�echna pr�va vyhrazena (c) 2001 V�trn�k, s.r.o.
Upozorn�n�: Doslovn� ani ��ste�n� p�eb�r�n� tohoto materi�lu nen� povoleno bez p�edchoz�ho p�semn�ho svolen� spol. V�trn�k, s.r.o.
Takto vyti�t�n� str�nka nen� dokladem shody vyti�t�n�ho textu se skute�n�m �l�nkem a jako takov� nem��e ani b�t pou�ita.


Na slovko o kafku... !/1

Autor: Ji ez z Vtrnku
Datum vyd�n�: 10.01.2008
URL: http://www.cukrar.cz/show.asp?id=1019

Ve svt se pstuje zhruba osmdest druh kvy. Nejastji se ovem setkte se dvma - Arabikou a Robustou. "V souasnosti nemaj vrobci povinnost uvdt kvalitu kvy, pesto je mon tento daj o sloen na obalu najt," Vtinou jde o smsi kvy.

fiogf49gjkf0d

Pvod
Pravlast kvovnku arabskho je Afrika a to jin Etiopie - dve Habe -, kde se t zaalo praktikovat pit ern kvy. Od Habean pevzali kvovnk Arabov a Peran. Koncem patnctho stolet se pila ern kva v zpadn Arbii. Pes Arbii se konzumace rozila do Caihradu.
Poslze se zaal kvovnk clen pstovat v Liberii a na Madagaskaru, v Asii, Pedn Indii, Jv a Filipnch.
Teprve v druh polovin 18. stol. bylo pstovn kvy zavedeno do Brazlie, kter se poslze stala nejvtm svtovm producentem tto ern komodity.
Kvovnk kvete a plod a kdy je nkolik let star. Ponvad kvete a plod po cel rok, je zrn plod nestejn, a tak na jednom stromku nalezneme najednou plody zral - fialov. erven, lut, zelen a souasn i kvty. Plody se sklzej tikrt do roka. Druh sklize dv plod nejvce a tak nejlep jakosti. Jedin stromek d ron asi dva kilogramy ist prodejn kvy. Roste-li vak v dobr pd, dv sklize dvojnsobnou. Nejvce plod kee 7- a 12let, a po 20 - 30 letech pestanou plodit a vykopvaj se.
Zrna kvy obsahuj kofein, kter zvyuje nervovou innost.

Pstovn a zpracovn kvy
Kva se dnes pstuje ve vce ne 50 zemch, v oblastech obepnajcch teplej zempisn ky zemskho povrchu, v nadmoskch vkch ponaje hladinou moe a do ve 6 000 stop. Kvov zrna poskytuj vrazn odlin regionln charakteristiky pchut a aroma lic se podle nadmosk vky, pdy, mnostv slunenho svitu, vlhkosti a zpracovatelskho zpsobu.
Pstovn kvy zan vypstnm sazenic po dobu 9 - 18 msc ve kolkch. Jakmile jsou sazenice asi 24 palc vysok, jsou pesazovny do trval vsadby. Trv to pak dalch 18 msc oetovn, zastihovn, okopvn a plet, ne se doshne npadn ptalivho kvtenstv s blmi voavmi kvty.
O est msc pozdji zanaj rait poupata zelench plod a jejich zrn do bohat ervench bukvic. Uvnit kad z nich le v obalu ervenolut den a pokryt stbrnou slupkou dv kvov zrna, kter jsou nyn hotova ke sklizni.
Po provedenm sbru mus bt zrna zbavena ochrannho obalu bukvic. Nejstarm zpsobem je metoda za sucha: bukvice se rozprostou na slunci na dobu asi 3 tdn a jsou pevrceny, aby bylo zajitno jejich rovnomrn proschnut. Slupka a de se scvrknou a strojov odstran. Druhm procesem je metoda za vlhka, kde jsou bukvice oistny pod tekouc vodou a potom rozdrceny, aby se odstranila de a slupka. Z kadho procesu vyplv mrn odlin chu zrn, kterou znalci - ochutnavai kvy dovedou rozpoznat. Such zrna se pak td a pytluj pro dopravu do sklad nebo k vvozci.

Kva je ve svt druhou nejdleitj komoditou co do hodnoty a pekonv j jedin ropa. Jako v ppad ropy, i zde ceny fluktuuj a na jejich vi maj vznamn vliv kvalita a velikost sklizn.

Pedbalen kva je vtinou sms ady rznch porost. Dvody pro mchn spovaj v tom, aby se doshlo konsistentn chuti a aroma, kter pak budou stejn v podvanm lku bez ohledu na pvod pouitch zrn. Takov msc techniky vyaduj tradin zrunost a mnoho let zkuenost.
Jakmile kvov zrna doraz do zpracovatelskho zvodu, jsou oistna od kamnk a vtviek a dopravena na skladovac silo. V tto etap se sms vtinou kontroluje potaem, kter vymuje poadovan mnostv kadho typu zrna pmo ze skladovacch sil. Jakmile byla jednou sms dokonena, dvka se vlo do prarny. Nepotaje msen je tato innost nejdleitjm procesem v produkci kvy.
Modern prarny potebuj jen nkolik minut, aby doshly poadovanho stupn praen a doslovn nkolik mlo vtein mn nebo vce me drasticky pozmnit charakteristick vlastnosti kvy. Veobecn eeno, lehce nebo stedn praen kva je zvl᚝ vhodn ke sndani a celodennmu pit, zatmco pln praen druhy jsou nejlep pro konzumaci po veei.

Po ochlazen je ped zabalenm kva umleta. Toto mlet vyaduje mimodnou pesnou kontrolu, aby se zajistilo, e rozmr stic je rovnomrn. Jedin tak se uvoln vechna pchu a veker aroma, jakmile se kva uva. Po umlet se bal kva co mon nejdve, aby se zajistilo, e aroma neunikne. V tto etap je kyslk nejhorm neptelem kvy. Okysliovac proces psob, e kva ztrc na sv kvalit a aroma.

Centrln (v anglitin "The Centrals")
Kva oznaovan jako "centrln" nebo "stedn" se nkdy nazv t jako "mrn" (v anglitin "Milds") roste v zemch stedn Ameriky. Vy kvalitn tdy kombinuj plnost s vynikajcm aroma a chut. jsou to asto omvan kvy, kter je mono definovat s ohledem na jejich jasnou, jemnou ilku. Existuje jich vce druh, napklad Colombia, Kenya a Tanznia, kter se zahrnuj do skupin tak zvanch centrlnch kvli vysok= td sv jakosti. Za kvalitnj druhy "mrn" kvy se plat relativn vysok ceny i kdy to asto bv kva z plant.

Brazilsk
Hodn rozen brazilsk kva je "Santos". Je to mkce chutnajc aromatick kva, kter se hod velmi dobe pro namchvn.
Tato neomvan kva, kterou je mono koupit v rznch tdch a o rzn kvalit mv prmrnou cenu (za normlnch podmnek).

Robustn (v anglitin "The Robustas")
Hlavn druhy "robustas", kter se uvaj po celm svt, jsou doveny z Pobe slonoviny, Angoly, Kamerunu a Toga. Tyto druhy kvy maj cgarakteristickou pchu ist, siln, ale neutrln kvy. Tento typ kvy je obvykle mn drah ne kva brazilskho typu.
Kvy Robusta maj obvykle istou a plnou celistvou chu spe neutrlnho charakteru, avak jsou aromatick s mkkou deliktn chut. Peliv men doke vyvolat nejlep charkteristiky obou typ zrna.

Arabica
Centrln (mrn) - pran - Sted. Amerika, Kenya, Tanznie
Brazilsk - nepran
Liberia - nepran
Tisce chuovch zkouek poskytly tomuto odvtv dostatek zkuenost, aby se dokzalo definovat, kdy je vyvinuta nejlep pchu. Prostednictvm kontrolovanch podmnek praen bylo dosaeno mimodnch spch u rznch druh a sms kvy. Kad firma m vlastn experty na mchn a praen kvy. Jejich clem je udret dobrou povst a pze svch klient s vyuvnm znalost a zkuenost smujcch k tomu, ab dodvali takovou sms, kter bude garantovat, e zkaznk bude mt vdy skvl lek kvy.

Arabica nebo Robusta, kter z nich je lep?
V
e svt se pstuje zhruba osmdest druh kvy. Nejastji se ovem setkte se dvma - Arabikou a Robustou. "V souasnosti nemaj vrobci povinnost uvdt kvalitu kvy, pesto je mon tento daj o sloen na obalu najt," Vtinou jde o smsi kvy. Nkter firmy pou na obal pomr jednotlivch druh a pidvaj informaci, zda jde o kvu s velkm, stednm nebo malm mnostvm kofeinu.
Za dra a kvalitnj je povaovna Arabica. Zvyklosti v esku jsou ovem jin. Lid dvaj pednost Robust. Prodv se j zhruba sedmdest procent. Obsahuje vce kofeinu, je silnj, tmav, m hokou chu. Prv to od kvy oekvme. O Arabice hovome jako o "nakysl".

Podobn zvyklosti maj nrody na jihu Evropy. "Naopak ve vdsku se jet ped nkolika lety Robusta vbec neprodvala,". Nejen seversk zem, ale i Nmecko preferuj prv Arabiku. Rozdly se ovem straj, jakmile se do kvy pid cukr, med i smetana. Mlokdo proto nakonec pozn, z eho je npoj vyroben.

- pokraovn -


Vytisknuto dne 28.09.2023 ze serveru
Cukr��.cz (www.cukrar.cz)
Konec �l�nku